خاطرات زندگی من و عشقم...

اگر تنهاترین تن ها شوم باز هم خدا هست...او جانشین همه ی نداشتن هاست

خرداد 93
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
7 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
6 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
10 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
6 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
8 پست
دی 87
10 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
6 پست
شهریور 87
17 پست
مرداد 87
13 پست